📄Tính minh bạch (Kiểm tra & Hợp đồng)

🔎Thông tin kiểm tra

Các hợp đồng khai thác thanh khoản bằng đòn bẩy (2 lần kiểm tra)

Các hợp đồng Grazing Range (2 lần kiểm tra)

Khai thác thanh khoản bằng đòn bẩy sử dụng một tài sản (3 lần kiểm tra)

Price Oracle Module (1 lần kiểm tra)

Optimized Worker (1 lần kiểm tra)

Các chiến lược đóng một phần (1 lần kiểm tra)

Quy trình thêm tài sản thế chấp (1 lần kiểm tra)

📃Địa chỉ các hợp đồng của dự án

Tất cả các địa chỉ hợp đồng cập nhật mới nhất có thể được tìm thấy trên trang GitHub của chúng tôi tại đây. Chúng tôi cũng liệt kê một số địa chỉ phù hợp nhất dưới đây::

ALPACA token: 0x8f0528ce5ef7b51152a59745befdd91d97091d2f

sALPACA token: 0x6f695bd5ffd25149176629f8491a5099426ce7a7

Timelock: 0x2D5408f2287BF9F9B05404794459a846651D0a59

Fairlaunch: 0xA625AB01B08ce023B2a342Dbb12a16f2C8489A8F

PCS (V1) ALPACA-BNB LP token: 0xf3ce6aac24980e6b657926dfc79502ae414d3083

PCS (V2) ALPACA-BNB LP token: 0x1099c2e6ed6eba95099c205b599b409305783e43

PCS ALPACA-BUSD LP token: 0x7752e1fa9f3a2e860856458517008558deb989e3

Proxy Admin: 0x5379F32C8D5F663EACb61eeF63F722950294f452

Tất cả các hợp đồng Mainnet khác: https://github.com/alpaca-finance/bsc-alpaca-contract/blob/main/.mainnet.json

Các hợp đồng Testnet: https://github.com/alpaca-finance/bsc-alpaca-contract/blob/main/.testnet.json

Địa chỉ của Bot Thanh Lý

Kho tiền phí thanh lý (phần được dùng để mua lại và đốt): 0x0FfA891ab6f410bbd7403b709e7d38D7a812125B

Bên dưới là địa chỉ của các Bot Thanh lý của chúng tôi

Các hợp đồng Ủy quyền

Vui lòng tham khảo bài viết dưới đây trên Medium để biết giải thích về các hợp đồng ủy quyền có thể nâng cấp: Explanation: Upgradable proxy ContractsDear Alpaca Finance community,medium.com

Last updated